กำหนดการ

การประชุมวิชาการ  8th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
"Using 21st Century Technology to Better Management of Irrigation, Drainage and Flood in Thailand"
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556  
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

.....................................................................................................................
    ห้องทิพย์วรรณบอลรูม ชั้น L
 
    (ภาคเช้า)
     08.00 น. - 09.00 น.    ลงทะเบียน
     09.00 น. - 09.30 น. กล่าวรายงานโดยอธิบดีกรมชลประทาน (ประธาน THAICID)
กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาโดยประธานในพิธี
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
     09.30 น.- 10.20 น. บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรพิเศษ (Keynote Speaker)
รศ.ดร.อภิชาติ   อนุกูลอำไพ
(ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการ กบอ.)
หัวข้อ "นโยบายและทิศทางเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีศตวรรษที่ 21
เพื่อการบริหารจัดการ การชลประทาน การระบายน้ำและอุทกภัยในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น"
     10.20 น. - 10.35 น. รับประทานอาหารว่าง
     10.35 น. - 11.25 น. บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรพิเศษ (Keynote Speaker)
นายชัยวัฒน์   ปรีชาวิทย์
(Vice President of ICID และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ห้วข้อ "การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยโดยไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง"
     11.25 น. - 12.15 น. บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรพิเศษ (Keynote Speaker)
Mr.Kimio Takeya (JICA HQ)
ห้วข้อ "The Comprehensive Flood Management Plan for the
ChaoPhraya River Basin in The Kingdom of Thailand"
     12.15 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
      
     (ภาคบ่าย)
     13.30 น. - 16.30 น. นำเสนอบทความ โดยผู้เสนอบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
     16.30 น. กล่าวปิดการประชุม โดยประธานคณะทำงานด้านวิชาการ

    ............................................................................................................................................

    ** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม